Газета по-надвірнянськи
 

Новітні технології – дорога до «чорного золота»

18 жовтня 2011, 15:49 | Рубрика: Економіка, Тема дня Версія для друку Версія для друку 975 переглядів

НГВУ «Надвірнанафтогаз» – одна із важливих ви­роб­ничих структур ПАТ «Укрнафта», обслуговує сотні нафтових і газових свердловин та інших об`єктів у найперспек­тивнішому на Прикарпатті Надвірнянському нафтопро­мисловому районі. Керівництво підприємства вважає головним у своїй діяльності – всебічний розвиток ініціативи працівників усіх виробничих підрозділів і спрямування цієї ініціативи на виконання і перевиконання планових завдань з видобутку вуглеводнів та зміцнення професійного ядра колективу.

– НГВУ – це, щонайперше, люди, родини, славні династії надвір­нянських нафтовиків. Без них і найсучасніше обладнання – просто купа металу, – відверто зізнається керівник наф­тогазовидобувного підприємства Воло­димир ЧУПРИНА напередодні Дня пра­цівників нафтової, газової та нафтопереробної промис­ловості України. В очікуванні професійного свята кожен колектив підсумовує зроблене, ділиться виробничими планами.

Мовитимемо про це і ми. Але я розпочну з того, що ми цьогоріч, усуваючи елементи заангажованості із програми святкувань, вливаємо в неї мистецьку палітру, умож­лив­­люючи для працівників по­чу­ватися розкутими, дотепними, веселими, радісними, знаючи, що про них дбають.

Слугуватиме цьому роз­гор­нута у фойє та в залі будинку культури НГВУ маштабна вис­тавка фотомистецтва, присвя­чена 20-річчю Незалежності України та профе­сійному святу нафтовиків. Фотомитці з облас­ного центру та Надвірної пред­ставлять тут майже 230 творів фотопубліцистики. Приверне­мо до них увагу своїх праців­ни­ків на урочистостях, приуро­чених до професійного свята, які відбудуться сьогодні в цій же залі.

Основу виставки склада­ти­­муть яскраві фотографії про­мислових об`єктів НГВУ, робочі сцени на них, пейзажні роботи, портретні знімки звитяжців пра­ці, виробничі процеси на об`єк­тах НГВУ та Надвірнянської експедиції Прикарпатського УБР у чорнобілому та кольоро­вому зображеннях.

Фотороботи сповнені ве­ли­кою любов`ю до рідного краю, повагою до людей, які пра­цю­ють у нафтогазовидобувній га­лузі, ветеранів-сподвижників нашого колективу. Носитиме вона, на мій погляд, презента­ційний, інформаційно-історич­ний характер.

Переконаний, що праців­ни­­ки з цікавістю оглядатимуть професійний доробок фотомит­ців краю, бо побачать тут себе, своїх колег, ветеранів і, навіть, онуків, які вже працюють, і кот­рі у найближчі роки ще попов­нять ряди нашого НГВУ.

– Мистецька палітра, оче­видно, поєднає і кон­цертну програму в будинку культури нафтовиків.

– Обов`язково. Як правило, у ній братимуть участь ху­дожні аматорські колективи НГВУ, аналогічні з Надвірної та м. Яремче, Надвірнянського ра­йону. Запрошено також гостей із обласного центру та інших міст Прикарпаття й України. Серед них лауреати всеукраїн­ських та міжнародних конкур­сів, заслужені артисти України, майстри мистецтв.

А вже у суботу, 10 вересня, наші торжества продовжаться на стадіоні «Нафтовик» у Над­вірній, де святкуватимуть День міста Надвір­на та профе­сійне свято наф­товиків Украї­ни. Наш колектив долучився до організації цього заходу.

– Як оцінять ваші нама­гання надати святкуванням нового змісту працівники колективу, поки говорити пе­редчасно. Та, напевно, та­кого пошанівку нафтови­ки заслужили своєю сум­лінною, натхненною працею.

– Колектив пра­­цює ста­більно. У НГВУ «Над­вір­на­нафтогаз» здоровий мо­раль­но-психологічний клімат. Ми готові до виконання пос­тав­лених перед нами завдань, колектив діє творчо. Не­щодав­но виступив із низкою ініці­а­тив, які спрямовані на збіль­шення нафтогазовидобутку. Ініціативи досить ква­ліфі­ко­вані, грамотні, ос­кільки їх об­грунтували досвід­чені фахівці, професіонали-наф­товики. Вони прекрасно знають можливості кожного родовища, кожної сверд­лови­ни. Тим паче, що Надвірнянський нафтопромис­ловий район найперспектив­ніший у західному регіоні Ук­раїни. У нас найбільші запаси нафти і газу. Це засвідчують дослідження геологів та нау­ковців краю й України.

Сподіваємось, що в най­ближ­чі роки ці родовища ус­піш­но розроблятимуть, адже державі потрібні нафта і газ. Отже, наш нафтопромисловий район має велику перспективу та велике майбутнє. Через це колектив підприємства з оп­ти­мізмом дивиться у завтрашній день.

– Якому серед цих родо­вищ варто надавати най­першу увагу?

– Сьогодні – Микуличин­ському. Триває активно його розробка, освоюємо нові свер­дловини на ньому. За прогно­зами геологів кожна сверд­ло­вина тут продукуватиме «на-го­ра» велику нафту і газ. Очі­куємо від цього неабияких ре­зультатів.

Родовище, можливо, нині облаштоване ще не за всіма мірками сучасних технологій. Та в нього є велике майбутнє. Ми вже приступили до будів­ництва тут сучасної газліфтної компресорної станції, житлово-побутового комплексу, де про­живатимуть нафтовики, які вахтовим методом обслуго­вуватимуть це родовище.

Компресорна газліфтна станція – об`єкт нового поко­ління із найсучаснішим устат­куванням. Житлово-побутовий комплекс – будівля із десятком приміщень для проживання технічного персоналу, діяль­ності різних служб, пункту га­рячого харчування. Об`єкт за­безпечить комфортне прожи­вання та відпочинок робітників та інженерно-технічних праців­ників.

– Яка ситуація з видобут­ком нафти та газу?

– Я не оперуватиму циф­рами. Зазначу, що колектив НГВУ «Надвірнанафтогаз» виконує планові завдання та взяв курс на збільшення ви­добутку нафти і газу за рахунок упровадження новітніх техно­логій з інтенсифікації видо­бутку вуглеводнів, зокрема, потужних гідророзривів пластів.

Розроблено конкретний план, який скерували на по­годження в ПАТ «Укрнафта» та НДПІ «Укрнафти». Пере­ко­на­ний, що їх схвалять в обидвох ін­станціях, умож­­ливив­ши для НГВУ «Над­вір­на­нафто­газ» ши­роке поле діяльності.

До речі, керівництво ПАТ «Укр­наф­та» зацікав­лене у висо­ко­про­дук­тив­ній роботі на­шого та інших колективів то­вариства. Під час зустрічі голови прав­ління ПАТ «Укр­нафта» Пітера Ван­хє­кє з Пре­м`єр-міні­стром Ук­раї­ни Ми­ко­лою Азаро­вим підтверджено курс на збільшення та інтен­си­фіка­цію наф­тови­до­бутку на під­приєм­ст­вах галузі,
у т. ч. й НГВУ «Над­­­вір­на­нафтогаз».

Відчуваємо позитив цього кроку вже сьо­­годні, одер­жую­чи сво­є­часно необ­хідні ма­тері­али  за сприяння ПАТ, які застосовуємо для «хірур­гіч­ного лікування» виснажених свердловин.

– Відомо, що колектив НГВУ «Надвірнанафтогаз» за під­тримки правління ПАТ «Укрнафта» сприяє реалізації багатьох соці­альних про­­грам у Над­­­вір­нян­щині, має свій погляд на розв`язання деяких з них.

– Без сумніву, не забуває­мо і про соціальні потреби на­ших працівників та їх родин, жителів району.

Упорядковано територію навколо адмінбудинку НГВУ, створюємо комфортніші умови праці у ньому. Проведено ре­монт окремих побутових при­міщень у гуртожитку, де про­жи­вають працівники під­приєм­ства. Триває робота з рекон­струкції виробничо-побутового корпусу у смт. Берегомет Чернівецької області, в якому проживають понад 50 праців­ників структурних під­розділів товариства, які пра­цю­ють вахто­вим мето­дом на Ло­пуш­нян­сь­кому нафто­вому родо­вищі. Торік на­ше під­приєм­ство за спри­яння ПАТ «Укр­наф­та» від­ре­монту­вало 10 мостів, чимало пе­ре­хо­дів че­рез річ­ки і потоки та ряд про­ти­па­вод­­ко­вих споруд.

Повсяк-час надаємо фінансову благодійну допомогу шко­лам, лі­кар­ським ус­­тановам, дошкільним нав­чальним закладам, мис­тець­ким фон­дам, церквам. Ми­ну­лоріч ске­­ру­вали їм 120 тис. грн., а в ни­ніш­ньому році вже 90 тис. грн.

За кошти ПАТ «Укрнафта» триває будівництво Битків­ської ЗОШ І-ІІІ ст., прокладання но­вого газопроводу на вул. Промисловій у селищі Битків вартіс­тю 815 тис. грн., з яких вже освоєно 300 тис. грн. Газ по новому газопроводу надій­де до 60 осель битківчан, а також до Битківської міської лікарні та ЗОШ І ст. Завдяки НГВУ «Надвірнанафтогаз» торік виготовлено проектно-кошторисну документацію на автономне опалення Битків­ської міської лікарні і змонто­вано його, на що витрачено у минулому році 150 тис. грн. За кошти НГВУ відновлено освіт­лення і вул. Руднєва в Над­вірній.

Колектив НГВУ «Надвір­на­­наф­тогаз» готовий долучитися також до ремонту сіль­ських доріг при умові, якщо цим пе­рейматимуться і вноситимуть свою долю всі інші великі про­мислові підприємства району. Координувати цю роботу по­винні органи виконавчої влади району та місцевого самовря­дування. А ще сільські та се­лищні ради мусять на закон­них підставах визначити на своїх територіях місця забору гравійно-піщаної суміші, не обов`язково з русел рік чи їх берегів, яка так необхідна для ремонту місцевих доріг. Тоді б можна було їх оперативніше ремонтувати і поменшало б нарі­кань на розбиті автошляхи в населених пунктах.

До приємних фактів за­числю напередодні професій­ного свята і те, що адміні­стра­ція підприємства спільно з ра­дою ветеранів колективу, ро­боту якої в останньому періоді значно активізовано, готують до видання книгу про історію розвитку Надвірнян­сь­кого наф­топромислового району та іс­торію становлення НГВУ «Над­вірнанафтогаз». ЇЇ героями ста­не людина пра­ці, кожний чиї розум та руки в усі роки твори­ли і нині творять добре ім`я на­шого нафтогазовидобувного управління.

Микола ПИТЛЮК

«Народна Воля»

 

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!