Газета по-надвірнянськи
 

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

2 березня 2012, 12:17 | Рубрика: Новини Версія для друку Версія для друку 1,085 переглядів

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»

Місцезнаходження товариства згідно з його статутом: 78400, Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5.

 Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (надалі ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» або Товариство) повідомляє Вас, що 11 квітня 2012 року об 11.00 годині за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 квітня 2012 року з 9.30 до 10.50 год. за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05.04.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 10 квітня 2012 року (включно), з понеділка по четвер, з 9.00 до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.) за адресою: 78400, Україна, м. Надвірна Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5, каб. 303, ПАТ «НАФ­ТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Гаврилюк Ігор Романович – начальник відділу по роботі з акціонерами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

11 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 Перелік питань, що виносять на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

11. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

12. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2010 рік
Усього активів 2614487 3894448
Основні засоби (залишкова вартість) 230652 249409
Довгострокові фінансові інвестиції 7490 7490
Запаси 311078 724893
Сумарна дебіторська заборгованість 1643860 2234033
Грошові кошти та їх еквіваленти 14636 35874
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (291036) (291806)
Власний капітал (151224) (151993)
Статутний капітал 3280,2 3280,2
Довгострокові зобов’язання 32535 47089
Поточні зобов’язання 2733176 3999352
Чистий прибуток (збиток) 811 535
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13121008 13121008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1653 1577

Телефон для довідок: (0342) 50-18-30.

ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ».

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!